FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा ऐन २०७४ संशोधन सहित ८०/८१ 11/05/2023 - 09:56 PDF icon संशोधित शिक्षा ऐन 2074.pdf
आर्थिक ऐन २०८१ ८०/८१ 07/17/2023 - 15:28 PDF icon arthik.pdf
विउँ पूँजी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि । ७९/८० 04/26/2023 - 00:00 PDF icon विउँ पूँजी कार्यिविध.pdf
सेवा करारमा गाँउ प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि । ७९/८० 03/28/2023 - 00:00 PDF icon गाउँ प्रहरी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ - _0.pdf
अर्जुनचौपारी गाँउपालिका खानेपानी मूल दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि ७९/८० 02/26/2023 - 00:00 PDF icon अर्जुनचौपारी गाउँपालिका खानेपानी मूल दर्ता.pdf
मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन । ७९/८० 02/03/2023 - 00:00 PDF icon मदिरा नियन्त्रण ऐन२०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९।८० ७९/८० 12/29/2022 - 13:55 PDF icon आर्थिक ऐन,२०८९.pdf
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल। ७९/८० 11/25/2022 - 11:52 PDF icon परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल.pdf
आमा समूह दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि । ७९/८० 09/20/2022 - 00:00 PDF icon आमासमुह कर्यविधि.pdf
संघसंस्था दर्ता र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि । ७९/८० 08/28/2022 - 00:00 PDF icon संघसंस्था दर्ता सम्वन्धी कार्यविधि,२०७९ (1).pdf

Pages