FAQs Complain Problems

योजनाको रकम भुत्तानी लिदा आवश्यक पर्ने कागजागतहरु के के हुन ?

योजनाको रकम भुत्तानी लिदा आवश्यक पर्ने कागजागतहरु

  1. आमभेलावाट उपभोता समितिको गठन
  2. योजना सम्झौताको वडा सिफारिस र सम्झौता पत्र
  3. प्राविधिकको लागत इस्टिमेट
  4. काम गर्दा बनेका विल, भर्पाई, डोरहाजिर, योजना पूर्वको र सम्पन्‍न भएपश्‍चातको फोटाहरु
  5. आम भेलाबाट योजना सम्पन्‍न भएको निर्णय एवं खर्च सार्वजनिक भएको निर्णय
  6. प्राविधकको कार्य सम्पन्‍न प्रतिवेदन् / मुल्याङ्कान (M.B)
  7. रु ५०००००।– भन्दा माथिको योजनामा होर्डिङ वोर्डको फोटो अनिवार्यरुपमा पेश गर्नु पर्ने छ।
  8. वडा कार्यालयबाट काम सम्पन्‍न भएको सिफारीस पत्र
  9. सम्बन्धित उपभोता समितिको अन्तिम किस्तामागको निवेदन