FAQs Complain Problems

घरको नक्शा पाशका लागि चाहिने काग-जातहरु के के हुन ?

  • घरको नक्शापास गरिपाँउ भनि दिएको निवेदन
  • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि
  • घर निर्माणको लागि गाउँपालिकाबाट लिएको अनुमति
  • जग्गाको जग्धाधनी प्रमाणपत्र,
  • ट्रेस नक्शा तोकिएको ढाँचा र मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको घर नक्शा २ प्रति
  • घरको नक्शा बनाउने प्राविधिकबाट नक्शा पासको सिफारिश
  • चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकालार्इ घर बहाल कर, व्यवसाय कर र जग्गाको तिरो तिरेको रसिद