FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नदिजन्य उत्खनन ओसार पर्सार तथा बिक्रि वितरण गर्ने कार्यविधि २०७४ -जिसस ७५/७६ 09/17/2018 - 15:16 PDF icon नदिजन्य उत्खनन ओसार पर्सार तथा बिक्रि वितरण गर्ने कार्यविधि.PDF
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/26/2018 - 14:06 PDF icon अर्जुनचौपारी आर्थिक ऐन.pdf
सहकारी ऐन ७४/७५ 08/22/2018 - 12:13 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
विनियोजन ऐन २०७४/७५ ७४/७५ 07/29/2018 - 13:07 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४÷७५.pdf
गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्र्यिवधि – २०७४ ७४/७५ 07/29/2018 - 13:05 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्र्यिवधि – २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 07/29/2018 - 13:05 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७४ ७४/७५ 07/29/2018 - 13:04 PDF icon अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता,२०७४.pdf
अर्जुनचौपारी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 07/29/2018 - 13:03 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि).pdf
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ 07/20/2018 - 13:13 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ ७४/७५ 07/20/2018 - 12:36 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन.pdf

Pages